ASPECTES CURRICULARS A INFANTIL

La programació d’Educació Infantil parteix de tres àrees de coneixement i d’experiència per tal d’afavorir el desenvolupament integral dels infants:

  • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres.
  • Àrea de descoberta de l’entorn.
  • Àrea de comunicació i llenguatges.

Aquesta estructura en àrees ens ajudar a sistematitzar i planificar les nostres activitats docents, però no  suposa presentar la realitat parcel·lada, sinó que creen  uns espais d’aprenentatge globalitzats, establint relacions entre els continguts de les diferents àrees, a fi que es contribueixi al desenvolupament dels alumnes, acostant-los a la interpretació del món, donant-hi significat i facilitant-los la participació activa.

Treballem les capacitats corresponents al cicle i al llarg de l’etapa volem aconseguir  que els infants siguin més autònoms, aprenguin a pensar i expressar-se,  puguin descobrir i experimentar i aprenguin a conviure.

LES NOSTRES EINES:

Els recursos metodològics que fem servir estan adaptats a les àrees d’aprenentatge, a la individualitat de cada alumne/a, a les diverses intel·ligències múltiples i a poder treballar en petits grups, un dels trets d’identitat de la nostra escola.

ALTRES ACTIVITATS QUE PROMOUEN EL DESENVOLUPAMENT I L’APRENENTATGE:

AMB LA VOSTRA AJUDA:

Perquè la família és fonamental en l’educació de l’infant és necessària la vostra col·laboració en:

AVALUACIÓ:

L’avaluació no es limita a avaluar els coneixements adquirits sino que valorem què s’aprèn i com s’aprèn. Ho fem a través de diferents mitjans i ho resumim en dos informes al llarg del curs on informem a les famílies de les competències bàsiques, les actituds, els hàbits, les destreses i els continguts treballats, del nivell d’assoliment.