Consell Escolar

 

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Acords

Els acords presos pel Consell Escolar durant el curs 2019-2020 són els següents:

 

Sessió 1 08-10-2019
 • S’aproven la Memòria del curs 2018-19, les sortides del curs 19-20 i la programació de les sortides i activitats extraescolars.
 • S’acorda que la Directora del centre consultarà el procediment per acollir-nos al programa de natació gratuït de 1r prèvia valoració del Claustre.
 • S’acorda que cal sincronitzar la puntualitat en els moments de la sortida de l’alumnat a 2/4 de 5 entre mestres i monitors. L’AFA farà als monitors/es d’anglès un avís recordatori.
Sessió 2 17-12-2019
 • S’aproven el PEC i el PLC que constaven com a documents provisionals.
 • S’aproven dues modificacions de pressupost (una de dues sortides escolars, i l’altra corresponent als ingressos de lloguer de les pistes de patinatge).
 • S’acorda refer el redactat de la carta enviada al Consorci sobre el mal estat de les instal·lacions del centre i enviar també aquest escrit a la representant de l’Ajuntament.
 • S’acorda que la Directora demanarà una entrevista a la Gerència del Consorci sobre l’estat de les instal·lacions de l’escola i informarà també a Inspecció.
 • S’informa de la decisió de l’eliminació de les bosses i les ampolles de plàstic de les sortides escolars per part de l’empresa del menjador. A partir d’ara caldrà que l’alumnat porti cantimplora.
Sessió 3 28-01-2020
 • S’aproven l’exercici de l’any 2019 i el pressupost del 2020.
 • S’aproven l’exercici de l’any 2019 i el pressupost del 2020 (menjador).
 • Es crea una Comissió per visitar i exposar al Consorci i a l’Ajuntament l’informe de l’estat de les instal·lacions de l’escola.
 • S’aproven dues sortides escolars: visita de 1r al parc de bombers i Fòrum de recerca de 3r.

 

Representants

 

Presidenta Maria Teresa Badia Solà
Cap d’estudis Olga Foro Arnalot
Secretaria Maria Teresa Amer Planell
Representant Ajuntament Francina Sàez
Representant AMPA Sònia Quer Ballesté
Sector pares i mares

Olga Castañer Niño

Isabel Alquézar Mora

Jaume Guillem Clapés

Leila Bernat Arbós

Sector PAS Albert Pané Chacel
Sector professorat

Maria Luisa Bercero López

Immaculada González Bercero

Elisenda Guerra julia

Maria Esther Castán Sanmartín

Assumpta Vilallonga Quiñones