Consell Escolar

 

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 

 • Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de les tres cinquenes parts dels membres.
 • Participar en l’aprovació de la programació general anual, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera preceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
 • Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió del centre.
 • Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
 • Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Acords

Els acords presos pel Consell Escolar durant el curs 2020-2021 són els següents:

 

Sessió 1 09-09-2020
 • Es fan conèixer els diversos canvis en l’organització del menjador escolar.
 • S’ informa i s’aprova el Pla organitzatiu de centre per aquest curs 2020-2021, amb l’establiment dels diferents grups encapsulats, amb un nombre més reduït d’alumnes i amb les entrades i sortides esglaonades.
 • Aquest any les reunions de classe i personals seran telemàtiques i/o telefòniques.
 • S’acorda que el punt de venda de l’AFA serà exterior sense la possibilitat de que es pugui entrar dins l’escola per fer aquestes vendes.
Sessió 2 29-09-2020
 • S’aprova oferir les activitats de piscina-tarda i de música-migdia només les que són d’instrument.
Sessió 3 24-11-2020
 • Es presenta la Memòria del curs 19-20.
 • Es presenta la Programació General Anual d’aquest curs.
Sessió 4 19-01-2021
 • S’informa del Pla de patis que el Consorci ha adjudicat a la nostra escola.
 • S’explica que és un projecte que ha de comptar amb la participació d’alumnes, famílies, monitoratges i mestres, i s’aprova per la comissió de co-creació.
 • La representant de l’Ajuntament farà el seguiment i comunicarà a l’escola, per mitjà de Direcció, de quan es portarà a terme el projecte i així poder organitzar el casal d’estiu per part de l’AFA.
 • S’aprova la modificació de pressupost de l’exercici 2020, on es contempla una subpartida nova destinada al pagament de dos monitors més de menjador; a més d’una ampliació de pressupost corresponent a comissions bancàries.
Sessió 5 09-02-2021
 • Es presenta la liquidació general de l’any 2020 i del pressupost general per l’any 2021.
 • Es presenta la liquidació del menjador de l’any 2020 i el pressupost de menjador per l’any 2021.
 • S’ aprova el pressupost general i el pressupost de menjador per l’any 2021.
  04-05-2021
 • Procediment canvi de Direcció.

 

Representants

 

Presidenta Maria Teresa Badia Solà
Cap d’estudis Olga Foro Arnalot
Secretaria Maria Assumpta Vilallonga Quiñones
Representant Ajuntament Maria Inés García Labandeira
Representant AMPA Sònia Quer Ballesté
Sector pares i mares

Olga Castañer Niño

Isabel Alquézar Mora

Jaume Guillem Clapés

Leila Bernat Arbós

Sector PAS Albert Pané Chacel
Sector professorat

Maria Luisa Bercero López

Immaculada González Bercero

Elisenda Guerra julia

Maria Esther Castán Sanmartín

Marta Solaz Caritg