Documents de Centre

Segons es regula a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, als decrets que componen el seu desplegament normatiu, i a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern es publiquen els següents documents de centre:

 • Normes d’Organització i Funcionament i del Centre.
 • Projecte Educatiu de Centre (que inclou el Projecte Lingüístic).
 • Projecte de Convivència.
 • Carta de Compromís Educatiu.

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC):

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre, que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els preceptes que regeixen la nostra organització i les interrelacions de la vida escolar: explicita l’estructura; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors que formen l’escola; fixa els procediments; adapta la normativa general a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu.

NOFC Duran i Bas

PEC Duran i Bas

Projecte Educatiu de Centre (PEC)

El projecte educatiu de centre és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

En aquest document s’especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d’actuació del centre, la concreció dels currículums que s’imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l’educació en valors i altres ensenyaments.

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Es pot consultar al web de cada centre educatiu.

Projecte lingüístic

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana i, si escau, de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Projecte de Convivència

El Projecte de convivència és un instrument on es reflecteixen les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar els alumnes i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya han de tenir implementat el Projecte de convivència en el marc del seu Projecte educatiu, i ha de reflectir les accions que el centre educatiu desenvolupi per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

  i

  Projecte de Convivència

  Carta de compromís educatiu

  Carta de compromís educatiu

  La carta de compromís educatiu és un document que té com a finalitat potenciar la comunicació, la participació, la implicació, el compromís i la corresponsabilitat entre els centres i les famílies en l’educació d’infants i joves.

  Per tant, la carta contribueix als objectius següents: compartir amb les famílies els principis i els continguts del projecte educatiu del centre i, si escau, els projectes educatius de l’entorn; millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies; facilitar a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures; fomentar la convivència i el bon clima escolar; i corresponsabilitzar el centre i la família en l’èxit acadèmic, personal i social dels alumnes i també en el compromís cívic dels infants i joves.