Menjador escolar

 

El menjador de l’escola és molt apreciat per l’alumnat i les seves famílies. Disposem de cuina pròpia on s’elabora una dieta saludable amb àpats equilibrats, variats i suficients. Els menús són validats per Dietistes Nutricionistes col·legiades CAT Nº0681.

La fruita és de proximitat i de temporada, i el temps que transcorre entre que es cuina i es serveix és reduït, aconseguint conservar els seus nutrients.

S’ofereixen menús especials per a l’alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies. A part del menú basal, s’ofereixen menús sense fructosa, sense gluten, sense lactosa i sense ou.

 

 

 

Menús escolars

 

MARÇ DE 2020

Menú basal

 

Menú sense fructosa

 

Menú sense gluten

 

Proposta de sopars

 

Menú sense lactosa

 

Menú sense ou

 

 

 

 

 Torns de menjador

 

 

1r torn De 12:30 a 13:20 hores P3, P4, P5, 1r i 2n
2n torn De 13:20 a 14:30 hores 3r, 4t, 5è i 6è

Altres informacions

Horari d’administració del menjador escolar

 

Dimarts i dimecres de 16:30 a 17:15 h.

Divendres de 09:00 a 09:15 h.

 

Ajuts de menjador

.L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

 

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2020-2021
  • S’atorguen ajuts ordinaris de 4,43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6,33€ per a les rendes més baixes.
  • Aquest any, no hi ha Fons d’Emergència Social ni renovacions, i per tant, tothom qui vulgui participar d’aquesta convocatòria haurà de tramitar la sol·licitud d’ajuts de menjador

 

Presentació de sol·licituds
  • Període de sol·licituds de juny 2020: entre els dies 23 de juny i 9 de juliol, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2020: entre els dies 7 i el 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Període obert 2020: Per atendre alumnat de nova incorporació o bé per atendre situacions sobrevingudes. En aquest cas, s’haurà de justificar que s’ha produït una variació significativa en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant la revisió de l’expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

    • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
    • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.