Menjador escolar

 

El menjador de l’escola és molt apreciat per l’alumnat i les seves famílies. Disposem de cuina pròpia on s’elabora una dieta saludable amb àpats equilibrats, variats i suficients. Els menús són validats per Dietistes Nutricionistes col·legiades CAT Nº0681.

La fruita és de proximitat i de temporada, i el temps que transcorre entre que es cuina i es serveix és reduït, aconseguint conservar els seus nutrients.

S’ofereixen menús especials per a l’alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies. A part del menú basal, s’ofereixen menús sense fructosa, sense gluten, sense lactosa i sense ou.

 

 

 

 

 Torns de menjador

 

 

1r torn De 12:30 a 13:20 hores P3, P4, P5, 1r i 2n
2n torn De 13:20 a 14:30 hores 3r, 4t, 5è i 6è

ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR

PREUS DEL MENJADOR

Horari d’administració del menjador escolar

del dilluns al divendres de 9h a 12h

 

Ajuts de menjador

.L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del seu centre educatiu. A la ciutat de Barcelona aquests ajuts són gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona, mitjançant convocatòria pública.

 

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2020-2021
  • S’atorguen ajuts ordinaris de 4,43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6,33€ per a les rendes més baixes.
  • Aquest any, no hi ha Fons d’Emergència Social ni renovacions, i per tant, tothom qui vulgui participar d’aquesta convocatòria haurà de tramitar la sol·licitud d’ajuts de menjador

 

Presentació de sol·licituds
  • Període de sol·licituds de juny 2020: entre els dies 23 de juny i 9 de juliol, ambdós inclosos.
  • Període de sol·licituds de setembre 2020: entre els dies 7 i el 20 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Període obert 2020: Per atendre alumnat de nova incorporació o bé per atendre situacions sobrevingudes. En aquest cas, s’haurà de justificar que s’ha produït una variació significativa en la seva situació sociofamiliar o econòmica, sol·licitant la revisió de l’expedient, quan concorrin alguna de les següents situacions:

    • Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de Serveis Socials
    • Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada. Aquesta petició ha d’anar acompanyada d’una valoració social.

En aquests casos correspondrà estudiar la nova situació i, en aquest sentit, caldrà que els sol·licitants exposin i acreditin documentalment els fets causants de la nova situació. Així mateix, caldrà demanar la documentació econòmica corresponent per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.