MATRICULACIÓ 2021-2022

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

El període de matriculació per al curs 2021-2022 és del 14 al 18 de juny de 2021​

DOCUMENTACIO I MITJÀ DE PRESENTACIÓ

Aquest apartat s’actualitzarà abans de l’inici del període de matriculació.

 

 

MATRICULACIÓ FORA DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d’admissió s’atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya i que volen demanar plaça per primera vegada en un centre de la ciutat de Barcelona perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.

Les sol·licituds poden presentar-se de dues maneres: mitjançant un formulari en línia o presencialment en qualsevol de les oficines d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona si no es disposa de signatura electrònica o existeix alguna dificultat en la tramitació que no permeti fer-la des de casa.

Trobareu tota la informació i el formulari a la pàgina web del Consorci d’Educació clicant aquest enllaç.

MATRICULACIÓ 2020-2021​

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més a més de la Sol·licitud d’admissió emplenada cal entregar a l’Escola la següent documentació:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (pare, mare o tutor legal).

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a, en cas de tenir-ne.

 • Original i fotocòpia del llibre de família o, en absència d’aquest, del Certificat de naixement.

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).

 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

 • 2 fotografies tipus carnet.

 • Si la sol·licitud es presenta directament a l’Escola cal qualsevol documentació justificativa del compliment dels requisits esmentats en el primer apartat (p.ex.: Certificat històric d’empadronament).

 • Els documents de matrícula emplenats que s’adjunten en el link que trobareu tot seguit.

l

Documents de matricula

 

 

Imprimir preferentment a doble cara

 Si ho preferiu, podeu sol·licitar aquests documents a Secretaria.
 ALTRA INFORMACIÓ

A les diferents seccions dels menús “Infantil” i “Primària” trobareu la següent informació:

 • Llistat de llibres.
 • Dossier informatiu.

 • Calendari escolar.

 • Autoritzacions diverses, com l’autorització perquè l’alumne/a pugui marxar de l’Escola acompanyat d’altres persones diferents de pare, mare i tutors legals.