MATRICULACIÓ FORA DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Les sol·licituds d’admissió fora del període de preinscripció només seran ateses si existeixen places vacants a l’Escola i es compleix algun dels requisits següents:

 • L’alumne no està escolaritzat a Catalunya.

 • La sol·licitud és conseqüència d’un canvi de domicili dels pares, mares o tutors des d’un altre municipi o, en el cas de Barcelona, des d’un altre districte.

 • S’al·leguen altres circumstàncies excepcionals que inclouen els actes de violència de gènere o d’assetjament escolar. Seran valorades per les comissions de garanties d’admissió.

Requisit: La unitat familiar ha d’estar empadronada a la ciutat de Barcelona.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Les sol·licituds d’admissió poden ser presentades:

 • En cas de complir-se els condicions esmentades en l’apartat anterior, la sol·licitud pot presentar-se en la  Secretaria del nostre centre, prèvia entrevista amb Direcció, i dins de l’horari d’atenció al públic.

 • La sol·licitud també pot ser presentada en l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona, demanant cita prèvia.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

A més a més de la Sol·licitud d’admissió emplenada cal entregar a l’Escola la següent documentació:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de la persona o persones sol·licitants (pare, mare o tutor legal).

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne/a, en cas de tenir-ne.

 • Original i fotocòpia del llibre de família o, en absència d’aquest, del Certificat de naixement.

 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària (TSI).

 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.

 • 2 fotografies tipus carnet.

 • Si la sol·licitud es presenta directament a l’Escola cal qualsevol documentació justificativa del compliment dels requisits esmentats en el primer apartat (p.ex.: Certificat històric d’empadronament).

 • Els documents de matrícula emplenats que s’adjunten en el link que trobareu tot seguit.

l

Documents de matricula

 

 

Imprimir preferentment a doble cara

 Si ho preferiu, podeu sol·licitar aquests documents a Secretaria.
 ALTRA INFORMACIÓ

A les diferents seccions dels menús “Infantil” i “Primària” trobareu la següent informació:

 • Llistat de llibres.
 • Dossier informatiu.

 • Calendari escolar.

 • Autoritzacions diverses, com l’autorització perquè l’alumne/a pugui marxar de l’Escola acompanyat d’altres persones diferents de pare, mare i tutors legals.