Preinscripció 2020-2021

 

Preinscripció (adaptada a la situació actual de pandèmia)

Atenent al Pla parcial de desconfinament i obertura dels centres educatius per a la realització del procediment de preinscripció i matricula escolar, i a les instruccions rebudes del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona, publiquem les informacions següents:

 

Calendari del procés (extret de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona)

En cas que sigui necessari modificar el calendari per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

 

Contactes del centre

Adreça electrònica oficial del centre:     a8002681@xtec.cat

El número de telèfon de contacte específic de la preinscripció a la nostra Escola és:     634 288 187

Aquest telèfon serveix:

 • Per resoldre els dubtes que apareguin en la presentació telemàtica.
 • Per sol·licitar cita prèvia (només per a les famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme la presentació telemàtica i no han pogut realitzar la reserva en el “Calendari de cita prèvia” que hi ha més avall en aquesta pàgina).

L’horari d’atenció telefònica és de 10 a 12 hores.

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Enguany, les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica i s’han d’enviar per correu electrònic al centre triat en primera opció, juntament amb una còpia de la documentació escanejada o fotografiada.

Les famílies que tinguin dificultats per fer-ho o no tinguin els mitjans necessaris, poden fer servir el Servei d’Atenció Telefònica que el Consorci d’Educació de Barcelona ha posat a la seva disposició (935 511 000, de 9.00 h a 13.30 h), o també es poden desplaçar a una de les oficines habilitades per donar suport en la realització d’aquest tràmit (la més propera es troba situada a la Casa del Mig en el Parc de l’Espanya Industrial, al carrer de Muntadas,5). En darrera instància, del 19 al 22 de maig, els centres oferiran la possibilitat de presentar la sol·licitud. Tant si us adreceu a les oficines de suport com al centre educatiu, cal que demaneu cita prèvia pel canal corresponent.

En qualsevol cas, cal lliurar la sol·licitud en el termini establert i adjuntar-hi la documentació acreditativa corresponent.

Presentació telemàtica

S’ha d’emplenar la sol·licitud telemàticament a la següent adreça web http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483-obligatoris?category=74447ed8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c del 13 al 22 de maig. També podeu accedir entrant al web del Departament d’Educació / Tràmits / Temes / Educació i formacio / Preinscripció / Preinscripció a infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria.

El resguard que obtindreu a l’emplenar la sol·licitud telemàticament i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada (podeu veure la documentació necessària al web Estudiar a Catalunya/Documents i criteris de prioritat  o bé més avall en aquesta mateixa pàgina) s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’escola escollida en primera opció. El correu de la nostra Escola és a8002681@xtec.cat.

L’enviament per correu electrònic suposa la formalització de la sol·licitud. Un cop s’hagi revisat i validat se us enviarà la confirmació de la recepció d’aquesta documentació per part de l’escola o se us informarà de la documentació que falta mitjançant correu electrònic.

Cita prèvia

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, s’organitzarà la presentació de sol·licituds mitjançant cita prèvia. Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, podran lliurar la sol·licitud de forma presencial.

La cita prèvia se sol·licita mitjançant la següent eina corporativa (cliqueu en el quadrat):

Aquelles persones que no puguin fer ús de l’eina telemàtica per sol·licitar la cita prèvia podran sol·licitar-la al telèfon 634 288 187 de 10 a 12 hores.

L’atenció presencial es realitzarà del dia 19 al 22 de maig de 09:00 a 13:30, exclusivament mitjançant cita prèvia.

Les condicions necessàries per poder realitzar l’atenció presencial són:

 • Ha de venir una sola persona (tret que calgui un traductor o altres circumstàncies).
 • S’ha de portar tota la documentació.
 • Es recomana portar un bolígraf de casa per si s’hagués d’escriure o signar.
 • Es recomana portar mascareta i guants.
 • No poden acudir persones de grups d’especial vulnerabilitat o que presentin símptomes. En aquest cas, es pot autoritzar a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

 

Sol·licitud de preinscripció

 

Descarregueu-vos la sol·licitud de preinscripció i empleneu-la si  realitzareu l’entrega de documentació presencialment.

Recordeu que només es pot presentar presencialment, de forma excepcional i amb cita prèvia, si no podeu presentar-la telemàticament.

 

Documentació

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS

 • Còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consti el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual al·legat no coincideixi amb el del DNI o NIE, cal fer-ho constar al correu que envieu al centre, perquè el Consorci d’Educació de Barcelona pugui fer la consulta del domicili per interoperabilitat.
 • Còpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui més gran de 14 anys o tingui DNI tot i ser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT (només per al/s criteri/s al·legat/s) I PUNTUACIÓ

Criteris generals

 • Germans o germanes matriculats al centre o pare, mare o tutor legal que hi treballi: 40 punts.

– Comprovació per part del propi centre.

 • Proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció):

– Domicili dins de l’àrea d’influència: 30 punts.

– Domicili fora de l’àrea d’influència (a Barcelona): 10 punts.

– En ambdues situacions anteriors: DNI, targeta de residència on consti el NIE o passaport. Si el domicili al·legat no coincideix cal fer-ho constar al correu que envieu al centre, perquè el Consorci d’Educació de Barcelona pugui fer la consulta del domicili per interoperabilitat.

 • Lloc de treball dins l’àrea d’influència: 20 punts.

– En cas de ser Treballador/a per compte aliena: Còpia del contracte laboral o Certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

– En cas de ser Treballador autònom: Còpia del model 036 “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Renda anual de la unitat familiar: 10 punts.

– Documentació acreditativa de ser beneficiar/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans: 10 punts.

– Còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família o Organisme competent d’altres Comunitats Autònomes; o si s’escau:

– Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa

– Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió de jubilació o de retir de les classes passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Còpia del carnet de família nombrosa o monoparental.

 

Informació sobre documentació caducada

Els DNI caducats a partir del 14-03-2020 es prorroguen fins al 13-03-2021.

Els carnets de família monoparental i nombrosa caducats entre el 01-11-2019 i el 31-05-2020 es prorroguen 1 any.

Els carnets de família monoparental i nombrosa caducats entre el 01-06-2020 i el 31-10-2020 es prorroguen 6 mesos.

  PER TENIR EN COMPTE
  • Si no se us assigna al centre escollit en primera opció, estareu en la llista d’espera de tots els centres que hàgiu seleccionat amb anterioritat a l’assignat.

  Adscripcions per al curs 2020-2021

  L’Escola Duran i Bas està adscrita als següents Instituts:

  Institut Les Corts

  Institut Pedralbes *

   

   

  Informacions diverses del procés de Preinscripció