Preinscripció 2021-2022

 

Calendari

Abans de la preinscripció

 

Entre febrer i març de 2021: jornades de portes obertes i xerrades informatives als centres

Aquestes trobades, que poden ser presencials o virtuals, són molt interessants, perquè permeten conèixer de prop les característiques de cada centre i la seva oferta educativa. També són una oportunitat per plantejar preguntes i resoldre dubtes. Així, pares i mares poden acabar de perfilar les seves preferències i recollir-les a la llista definitiva de centres.

 

11 de març de 2021: oferta inicial de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

Durant la preparació, presentació i seguiment de la sol·licitud de preinscripció
 
Del 15 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè totes les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritat que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre.

 
Fins al 26 de març de 2021: presentació de documentació

Aquests dies es pot presentar la documentació acreditativa que justifica les prioritats de cada alumne o alumna.

 
19 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres educatius estudien cadascuna de les peticions que han rebut: n’analitzen les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

 
Del 20 al 26 d’abril de 2021: presentació de reclamacions

Durant aquest període, si detectes alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.

 
30 d’abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

Un cop resoltes totes les reclamacions presentades, el centre publica la llista definitiva de sol·licituds amb la puntuació i el seu número de desempat corresponents.  

 
5 de maig de 2021: sorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades en punts

El nombre de places a cada centre educatiu és limitat. Si el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Per fer-ho, s’obté un número per sorteig a partir del qual s’ordenen totes les peticions empatades en punts, tenint en compte el número de desempat que s’ha assignat a cada sol·licitud.

 
7 de maig de 2021: llista ordenada definitiva

Després del sorteig, s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. 

 
Del 26 al 28 de maig de 2021: ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre

Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació. 

Després d’aquesta ampliació de la sol·licitud, es fa l’últim procés d’assignació tenint en compte aquestes peticions ampliades.

 
4 de juny de 2021: oferta final de places escolars

Publicació del nombre de places escolars per centre i curs.

 
7 de juny de 2021: llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Finalment, es publica la llista d’alumnes admesos al centre i també la llista d’espera.

A l’hora de formalitzar la matriculació
 
Del 21 al 28 de juny de 2021: matriculació

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels alumnes preinscrits amb plaça assignada. La matriculació es farà de manera virtual.

 

Escolta el podcast per conèixer el calendari i els terminis.

 

 

 

 

 

 Informacions / Recomanacions

 • Tingueu fotografiats o escanejats els documents que haureu d’adjuntar en el mateix dispositiu des d’on fareu la sol·licitud (veure “Documents” per saber quins documents us faran falta).
 • Si heu d’adjuntar documents de dues cares haureu de fotografiar-los o escanejar-los per ambdues bandes.
 • Segurament necessitareu el codi del nostre centre: 08002681
 • Si l’alumne/a ja ha estat escolaritzat a Catalunya de P3 a 6è de primària (esteu sol·licitant un canvi d’escola), demaneu al vostre centre actual el Número d’Identificació d’Alumne.
 • No es pot presentar més d’una sol·licitud per alumne i ensenyament.
 • La sol·licitud de places no funciona per ordre d’entrada al sistema, va per punts, i per tant no cal córrer a fer-la el primer dia. Ara bé, seria convenient no esperar al darrer dia per si sorgís algun problema.
 • Si teniu problemes o dubtes quan feu la sol·licitud, ens podeu trucar al telèfon de l’escola 934 908 159 en horari d’oficina i intentarem ajudar-vos.
 • Trobareu tota la informació relativa a la preinscripció a la pàgina web https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici
 • Esteu pendents dels terminis. Presentar la sol·licitud fora de termini us farà perdre tots els drets d’adscripció.
 • Ompliu el màxim nombre d’opcions desitjades per no quedar-vos sense assignació d’Escola.

 • Si el vostre DNI està caducat o ho estarà durant el període de presentació de sol·licituds, renoveu-lo.
 • Tingueu present que l’Escola pot demanar-vos que aporteu la documentació original si ho necessita o considera que pot haver indicis de frau (falsificació de documentació) i que això pot suposar penalitzacions com la invalidació dels drets de prioritat (punts) o la pèrdua de la plaça.

Accés al formulari de preinscripció

A la dreta d’aquest text trobareu dos vídeos explicatius que us ajudaran amb la preinscripció en línia.

El primer d’ells us explica com es realitza i el segon com es digitalitzen els documents que s’han d’adjuntar.

 

 

Si opteu per fer la sol·licitud electrònica, us caldrà un identificador digital. Si no disposeu de cap dels identificadors digitals acceptats podeu sol·licitar l’Idcat mòbil (és el més senzill d’obtenir i utilitzar). Podeu veure com s’obté en el vídeo que trobareu a la dreta.  Per sol·licitar-lo haureu d’accedir a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/

Un cop esteu donats d’alta de l’Idcat mòbil, quan entreu a emplenar la sol·licitud i introduïu el vostre DNI, NIE o Passaport se us enviarà una clau al mòbil que haureu d’introduir en la casella que hi ha a tal efecte.

 

 

 

Si opteu per fer la sol·licitud en suport informàtic, no us caldrà obtenir la identificació digital però haureu d’adjuntar fotografiat o escanejat el DNI, NIE o Passaport.

Documentació

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

 • DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea prèviament escanejat o fotografiat. Si feu la preinscripció amb el formulari amb autenticació electrònica, no caldrà que adjunteu el vostre document d’identitat, excepte que el document indicat sigui un Passaport o un document d’identitat d’un país de la UE (aquests documents sí que cal adjuntar-los).
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació, o la Resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas que l’alumne estigui en règim d’acollida. No caldrà que l’adjunteu aquests documents si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya i disposa de Número d’Identificació de l’Alumne (aquest número s’atorga a P3 o quan l’alumne/a s’escolaritza a Catalunya per primer cop).

No t’atabalis amb la paperassa, t’expliquem què necessitaràs.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT (només per al/s criteri/s al·legat/s) I PUNTUACIÓ

CRITERIS GENERALS

 • Germà o germana escolaritzats al centre. Pare o mare que treballi al centre. Alumne en situació d’acollida si els fills/filles estan escolaritzats al centre: 40 punts.

  Comprovació per part del propi centre.

 • Proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció):

  – Domicili dins de l’àrea d’influència: 30 punts.

  – Domicili fora de l’àrea d’influència (a Barcelona): 10 punts.

  – Lloc de treball dins l’àrea d’influència: 20 punts.

Per acreditar la proximitat al lloc de residència, es consulten les dades del padró per obtenir l’adreça del domicili familiar. En cas que aquestes dades no es puguin obtenir en el moment de fer la preinscripció, cal que adjunteu un certificat o volant de convivència on consti l’adreça del domicili i que l’alumne/a conviu com a mínim amb el pare o mare.

En cas de demanar proximitat al lloc de treball, per a treballadors assalariats cal el contracte laboral o bé un certificat de l’empresa. Pel que fa als treballadors autònoms, heu de presentar el model de l’Agència Tributària 036 o 037.

 • Renda mínima garantida de ciutadania: 10 punts.

  Per acreditar la percepció de la renda mínima garantida cal la certificació o resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans: 10 punts.

Es comprovarà a través de consultes interadministratives.

En cas que no es pugui validar aquesta informació o bé es tracti d’una discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, sí que caldrà presentar el certificat o targeta corresponent acreditativa emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o pels òrgans competents de les comunitats autònomes.

Si és el cas, podeu aportar el document acreditatiu com a beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa. També podeu adjuntar el certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

CRITERI COMPLEMENTARI

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Per justificar la condició de família nombrosa o monoparental, aquesta informació es valida a través de consultes interadministratives.

En cas que aquesta informació no pugui ser validada o es tracti de carnets emesos per altres comunitats autònomes, heu de presentar el carnet de família nombrosa o monoparental en vigor.

És el mapa del curs 2020-2021 però no ens han informat de cap canvi. Tret que hagi alguna modificació d’última hora (poc probable), aquest és el mapa de la nostra àrea d’influència.

 

 

 

Sistema de puntuació per a l’assignació de places (segon cicle educació infantil). Obre en una nova finestra.

Escolta el podcast per entendre com funciona el sistema de puntuació i els criteris d’assignació de plaça.

 

 

Què passa quan no s’obté plaça a cap dels centres demanats?. Obre en una nova finestra.

No has obtingut plaça a cap dels centres sol·licitats? No t’amoïnis, no et quedaràs sense.

PER TENIR EN COMPTE
 • Si no se us assigna al centre escollit en primera opció, estareu en la llista d’espera de tots els centres que hàgiu seleccionat amb anterioritat a l’assignat.

Adscripcions del centre

 

L’Escola Duran i Bas està adscrita als següents Instituts:

Institut Les Corts

Institut Pedralbes

 

 

Orientacions diverses que us poden ser útils en el procés de Preinscripció