Preinscripció

Calendari del procés 2020-2021

 

 

Recomanacions

 • Ompliu el màxim nombre d’opcions desitjades per no quedar-vos sense assignació d’Escola.

 • No espereu l’últim dia per presentar la sol·licitud (pot faltar-vos documentació). Tampoc és necessari fer-ho el primer dia: l’ordre de presentació no dóna preferència.

 • No presenteu més d’una sol·licitud. Si es presenten dues o més sol·licituds, encara que sigui en diferents escoles, s’invalidaran els drets de prioritat.

 • Empleneu la sol·licitud amb lletra clara. Una sola lletra poc clara pot ocasionar, per exemple, que no us arribin els correus electrònics.

 • Renoveu el DNI si està caducat o ho estarà a l’abril.

 • Acudiu al centre escollit en primera opció per comprovar els llistats que es publicaran al llarg del procés. Les llistes que us afecten només estaran a la vostra disposició en el centre escollit en primera opció.

 

Sol·licitud de preinscripció

 

Cal presentar el full de preinscripció degudament emplenat a l’Escola del 29 de març al 9 d’abriljuntament amb la documentació acreditativa que es relaciona a continuació.

Si sorgeix qualsevol dubte al emplenar-lo, deixi en blanc l’apartat en qüestió. Totes les sol·licituds es repassaran a l’Escola i l’ajudarem a completar-la.

 

Documentació

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA QUE CAL APORTAR EN TOTS ELS CASOS

                        – Original i fotocòpia del Llibre de família (o altres documents relatius a la filiació).

                        – Original i fotocòpia del DNI, targeta de residència o passaport del sol·licitant.

                        – Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a (si el té), targeta de residència o passaport.

                        – Original i fotocòpia de la Targeta sanitària de l’alumne/a o equivalent MUFACE.

                        – 2 fotografies “mida carnet”.

                        – Original i fotocòpia del Carnet de vacunacions.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL CRITERI O CRITERIS DE PRIORITAT (només per al/s criteri/s al·legat/s) I PUNTUACIÓ

Criteris generals

 • Germans o germanes matriculats al centre o pare, mare o tutor legal que hi treballi: 40 punts.

– Comprovació per part del propi centre.

 • Proximitat del domicili o del lloc de treball (només una opció):

– Domicili dins de l’àrea d’influència: 30 punts.

– Domicili fora de l’àrea d’influència (a Barcelona): 10 punts.

– En ambdues situacions anteriors: DNI, targeta de residència on consti el NIE o passaport. Si el domicili al·legat no coincideix: Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a (caldrà presentar el DNI renovat amb l’adreça nova durant el període de matriculació).

 • Lloc de treball dins l’àrea d’influència: 20 punts.

– En cas de ser Treballador/a per compte aliena: Còpia del contracte laboral o Certificat emès a aquest efecte per l’empresa.

– En cas de ser Treballador autònom: Còpia del model 036 “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Renda anual de la unitat familiar: 10 punts.

– Documentació acreditativa de ser beneficiar/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 • Discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare, tutors o germans: 10 punts.

– Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat emès pel Departament de Benestar Social i Família o Organisme competent d’altres Comunitats Autònomes; o si s’escau:

– Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa

– Document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió de jubilació o de retir de les classes passives per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Criteris complementaris

 • Família nombrosa o monoparental: 15 punts.

– Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

PER TENIR EN COMPTE
 • Si no se us assigna al centre escollit en primera opció, estareu en la llista d’espera de tots els centres que hàgiu seleccionat amb anterioritat a l’assignat.

Adscripcions per al curs 2020-2021

L’Escola Duran i Bas està adscrita als següents Instituts:

Institut Les Corts

Institut Pedralbes *

 

 

Informacions diverses del procés de Preinscripció