Educació Física

En l’àmbit de l’Educació Física, a més a més de contribuir a l’assoliment dels objectius establerts per la normativa, a l’Escola Duran i Bas no “només ensenyem” als nostres alumnes, sinó que els ajudem a desenvolupar les seves competències per a la vida, els guiem per a què es converteixin en persones competents. Per això, actualment, estem treballant amb una estructura d’aprenentatge cooperatiu, mitjançant grups de treball, en els quals cadascú té el seu rol i ha de complir amb la seva feina individual i col·lectiva  per  afavorir tot el grup classe. També estem treballant de manera inclusiva per afavorir valors com la solidaritat i el respecte. Tanmateix s’incentiva la participació i la organització mitjançant una classe que treballa cooperativament, on tots col·laboren i cooperen (s’ajuden) per aconseguir l’objectiu comú d’avançar en l’aprenentatge, cadascú al màxim de les seves possibilitats.

Orientem l’alumnat de quines són les claus per assolir l’èxit en aquest tipus d’activitats: l’esforç, la presa de decisions, la resolució dels conflictes que puguin sorgir, l’assoliment d’acords, l’ajuda i cooperació amb els companys i companyes i la solidaritat, entre d’altres.

En aquesta matèria treballem quatre dimensions :

  • L’activitat física.
  • Els hàbits saludables.
  • L’expressió i la comunicació corporal.
  • El joc motor i el temps de lleure.

En acabar cada sessió, els nostres alumnes emplenen un parell de fitxes: autoavaluació i coavaluació, on reflexionen i s’avaluen, no només la part actitudinal, sinó també la part de l’execució (participació activa, cooperació amb els companys, respecte de les normes, capacitat per resoldre possibles conflictes i per afavorir la participació de tothom, etc.)