Àrea TAC – Competència digital

Treballem la competència digital en la majoria d’activitats que es realitzen a les aules. Les habilitats digitals i tècniques són importants per als alumnes perquè estan directament vinculades a tot el que avui en dia els envolta i són destreses que en algun moment els tocarà dissenyar, desenvolupar o aplicar.

Hi tenen espai el material de robótica (BeeBots, Lego Wedo, Mindstorm), la programació informàtica (Scratch, Code…), així com les activitats d’impressió en 2D/3D.

Tot plegat, aquestes i altres són eines digitals que potencien aspectes com la creativitat i la resolució de problemes;  augmenten les interaccions entre mestre i alumne i la motivació cap a l’aprenentatge; faciliten la relació entre els continguts curriculars i la realitat, i introdueixen la flexibilitat a l’aula permetent d’aquesta manera la inclusió de l’alumnat.

Tot això ho fem assistint a l’aula TAC i utilitzant altres mitjans informàtics, com són les pissarres digitals i les tauletes a les diferents àrees.

Es realitzen activitats referents als dispositus digitals de l’Escola i les seves funcionalitats; s’utilitzen aplicacions d’edició de textos, de tractament de dades numèriques i de presentacions multimèdia; s’utilitzen programes i aplicacions de creació de dibuixos i d’edició d’imatges, sons i vídeos; es contrasta i selecciona la informació digital; es construeixen nous coneixements personals mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals; s’organitzen i utilitzen els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge; es realitzen comunicacions interpersonals virtuals; es realitzen activitats grupals en entorns virtuals de treball cooperatiu; es desenvolupen hàbits d’ús saludable de la tecnologia; i s’actua de forma crítica, prudent i responsable en l’ús de les TIC.

Amb tot això aconseguim que l’alumnat sigui autònom i responsable en l’ús de les noves tecnologies i les incorpori de tal manera que al final de l’etapa formin part del seu bagatge de competències.