AUTORITZACIONS I ALTRES DOCUMENTS

Important:

Atès que la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques dicta que les persones físiques poden comunicar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics (i també per mitjans no electrònics), a l’Escola hem habilitat un seguit de formularis per a què podeu comunicar-vos electrònicament amb l’escola.

A l’Escola Duran i Bas, com a entitat pública estem fent avenços per aconseguir el salt a la nova administració electrònica. Les solucions que us oferim són temporals fins a que a l’escola disposem dels recursos necessaris per fer el salt definitiu: digitalització segura, còpies autèntiques, concreció dels sistemes d’identificació que es consideren vàlids per l’administració (art.9.2.c)…

Tot seguit us exposem quines comunicacions podeu realitzar a l’escola mitjançant els formularis que trobareu a continuació i que podeu  fer arribar a l’escola per mitjans electrònics o en paper.

Els formularis estan preparats per a que els podeu emplenar en línia. Un cop emplenats:

  • Si decidiu lliurar-lo en paper podeu imprimir el document, signar-lo manualment i portar-lo a l’Escola (també podeu demanar el document en blanc a l’escola i emplenar-lo manualment).
  • Si decidiu lliurar-lo electrònicament haureu de descarregar-vos el document al vostre ordinador (escollint l’opció “Amb els meus canvis”), obrir-lo , signar-lo digitalment clicant en la casella de signatura i enviar-lo per correu electrònic al correu de l’Escola a8002681@xtec.cat.

Si no disposeu de signatura digital us adjuntem unes instruccions per poder signar digitalment els formularis (que es faran servir fins que es concretin els sistemes d’identificació vàlids). És molt més senzill del que pot semblar a primer cop d’ull. Només cal seguir les instruccions pas a pas. Per signar un altre formulari només cal recordar la contrasenya.

Febrer 2021

NOM DEL FORMULARI

FUNCIÓ

Comunicat de canvis de dades Permet modificar o afegir/treure números de telèfon i adreces de correu electròniques de contacte. Tanmateix també es pot notificar altres canvis de les dades identificatives de l’alumnat o dels pares (canvi d’adreça, obtenció del DNI…)
Autorització per a la sortida de l’alumnat en finalitzar les classes (sol / acompanyat) Permet autoritzar a certes persones, a més a més del pare i la mare, a recollir a l’alumnat al finalitzar les classes. També permet autoritzar a l’alumnat a sortir sense acompanyant (només a partir de 3r de Primària).
Sol·licitud d’administració de medicaments Es sol·licita a Direcció administrar certs medicaments a l’alumnat dins de l’horari lectiu. Tant si s’entrega en paper com electrònicament cal fer una reunió amb Direcció per fer una valoració de la idoneïtat de la mesura i aportar la recepta o informe mèdic i el medicament.
Comunitat d’absències fixes intermitents Es comunica al centre que l’alumnat necessita rebre algun tipus d’atenció repetitiva fora de l’escola en horari lectiu.
Comunicat de desplaçament familiar temporal Es comuniquen les absències previstes de l’alumnat per vacances, visita a familiars, assumptes diversos… quan s’hagi de faltar 5 o més dies d’escola.
Comunicat d’absentisme temporal diferent al desplaçament Es comuniquen / justifiquen les absències previstes de l’alumnat quan s’hagi de faltar 5 o més dies i no es produeixi un desplaçament (p.ex: una operació, una situació familiar que impedeixi portar l’alumnat a l’escola…)
Comunicat de baixa de l’escola Es comunica la decisió de causar baixa de l’escola per trasllat de centre o altres motius.
Sol·licitud de cita Es sol·licita concertar una cita amb Direcció, Cap d’estudis o Secretaria.

i

Instruccions per poder signar digitalment els formularis de l'escola.

Aquí trobareu les instruccions per crear-vos, pas a pas i amb imatges, una signatura digital que us servirà per enviar-nos els formularis digitalment al correu electrònic de l’escola sense tenir que entregar-los personalment a Secretaria. Tingueu present de que no es tracta d’un certificat digital que us permeti signar documents amb entitats que requereixin unes condicions especials de signatura.

Si ja disposeu d’alguna signatura digital no cal que us feu aquesta.

Signeu desprès d’haver introduït totes les dades.

 

i

Comunicat de canvis de dades.

i

Autorització per a la sortida de l'alumnat en finalitzar les classes (sol / acompanyat).

i

Sol·licitud d’administració de medicaments.

i

Comunitat d’absències fixes intermitents.

i

Comunicat de desplaçament familiar temporal.

i

Comunicat d’absentisme temporal diferent al desplaçament.

i

Comunicat de baixa de l’escola.

i

Sol·licitud de cita.